Adatkezelési szabályzat
Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

1.1. Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatkezelő: aki az adatkezelést végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a kiadó honlapján (www.jojatekjoaron.hu) regisztrál.

1.2. Az adatkezelésről
A www.jojatekjoaron.hu webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, valamint a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, kijelenti, hogy kötelezőnek ismeri el magára nézve a jelen adatkezelési szabályzat tartalmát. A Vagabund kiadó E.C. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a www.jojatekjoaron.hu címen elérhető weboldal és webshop működtetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Jelen tájékoztató hatálya a www.jojatekjoaron.hu oldal és ennek esetleges aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztatónk letölthető.

1.3. Az adatkezelés jogalapja
A Vagabund kiadó E.C. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel

A weboldalunkon az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

1.4. Az adatkezelés célja
A weboldal működése során tudomásunkra jutott adatokat a következő célokból kezeljük:

a) a www.jojatekjoaron.hu weboldal és aloldalainak működtetése
b) webáruház működtetése: A regisztráció, vagy megrendelés során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célok megvalósulásának érdekében és azokhoz szükséges mértékében kezeljük!
A weboldal használatával az Ügyfél tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és ezzel kifejezetten hozzájárul adatainak fenti cél/ok érdekében történő kezeléséhez.

1.5. A kezelt adatok köre
1.5.1. A regisztráció és megrendelés során kötelezően megadott adatokat a webáruház működtetése céljából használjuk. Ilyen adatok az Ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, felhasználóneve, szállítási címe, számlázási címe és a fizetés módja. Az adatkezelés célja a webshop használatának egyszerűbbé tétele, valamint termékeink értékesítésének teljesítése. Ezeket az adatok addig kezeljük ameddig az Ügyfél regisztrációja élő. Az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adja át a Szolgáltató a weboldal üzemeltetése céljából, illetőleg a posta-, vagy futárszolgálatnak a megrendelés kiszállítása céljából.

1.5.2. A szerver által automatikusan naplózott információkat a weboldal, illetve webáruház üzemeltetése érdekében, valamint piackutatási és statisztikai célokra használjuk. Weboldalunk megtekintése során rögzítésre kerül az utolsó látogatás időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az adatokat kizárólag a weboldal üzemeltetését végző adatfeldolgozónak adjuk át a weboldal üzemeltetése céljából.

1.5.3. Cookie-kat a weboldal és webshop működtetése, valamint ajánlatok készítése céljából használunk. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig tárolja a rendszer az adatokat. Weboldalunk használatával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

1.6. Tájékoztatás az adatkezelésről
Az Ügyfél kérésére – az általunk kezelt személyes – adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, azokat szükség esetén módosítjuk. E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt az Ügyfél a regisztráció során megadott e-mail címéről küldi.

Az Ügyfél személyes adatainak törlését, módosítását bármikor írásban kérheti.
Az Ügyfél saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az vagabundpublisher@gmail.com címre kérjük eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük a kért adatokat.
A Webáruházból történő megrendelés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

1.7. Adatfeldolgozóra vonatkozó információk
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő (Vagabund kiadó E.C., vagy Szolgáltató) rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Vagabund kiadó E.C. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.8. Az adatkezelés elvei
1.8.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

1.8.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

1.8.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

1.8.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

1.8.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

1.9. Az adatkezelés időtartama
1.9.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

1.9.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

1.9.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

1.10. Rendelkezés személyes adatokkal
1.10.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

1.10.2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

1.10.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

1.11. Adatfeldolgozás
A Vagabund kiadó E.C. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

1.12. Az adatkezelési szabályzat módosítása
A Vagabund kiadó E.C. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelő:
Név: Vagabund kiadó E.C.
Székhelye: 6000, Kecskemét, Pilinszky u. 5.

A tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó adatai:
Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Honlap: http://www.3in1host.com/

Telefon: +36 21 200 0040

Fax: +36 24 998-626

A Sprinter Futárszolgálat Kft. részére továbbítjuk a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat:
Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.
Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Tel: +36 1 803 6300
Tel: +36 30 619 3070
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Weboldal: www.pickpackpont.hu

1.13. Jogérvényesítés
Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu)